Historia ORW

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, rozpoczął swoją działalność w 2008 r. Budynek został wyremontowany, ponieważ od dłuższego czasu stał opustoszały. We wcześniejszych latach mieściło się w nim Przedszkole Samorządowe nr 4.

Placówka stworzona została z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 3 do 25 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Jest to jedyna placówka o takim charakterze w powiecie ryckim.

We wrześniu 2008 do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego zostało przyjętych 10 wychowanków, przydzielonych do 3 grup, w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, rodzaju sprzężeń i wieku.

Uroczyste otwarcie Ośrodka odbyło się 13 stycznia 2009r. Wówczas dyrektorem była Pani Anita Gazda.

Początkowo placówka została wyposażona w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne. Oprócz sal zajęciowych powstały: sala gimnastyczna, sala masażu i fizykoterapii oraz świetlica z jadalnią. W międzyczasie w Ośrodku została utworzona Sala Doświadczania Świata, w której dzieci mają możliwość wielozmysłowej stymulacji. Placówka posiada swój własny budżet, ale środki finansowe pozyskiwane były również z fundacji oraz od sponsorów.

Od września 2015 r. funkcję Dyrektora Ośrodka pełni Pani Beata Dudzik.

W ostatnich latach placówka zmieniła się nie tylko wewnątrz, zmieniło się również otoczenie Ośrodka. Zasadzono krzewy, wybudowano plac zabaw dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych, teren wokół Ośrodka został wyłożony kostką.

Ośrodek wyposażony jest w niezbędny, specjalistyczny sprzęt oraz na bieżąco uzupełniana jest baza dydaktyczna.

Obecnie do Ośrodka uczęszcza 27 wychowanków, przydzielonych do 5 grup edukacyjno-terapeutycznych i jednej grupy rewalidacyjno – wychowawczej. Zwiększyła się oferta edukacyjna placówki.