Wycieczka do ogrodów Daglezji

Jak co roku, korzystając ze słonecznej pogody, wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do Centrum Ogrodniczego „Daglezja” przy ulicy Zielonej w Rykach, by podziwiać piękną i rzadko spotykaną roślinność. Spacer wśród zielonych drzew i krzewów oraz kolorowych traw dał naszym wychowankom wiele wrażeń sensorycznych i chwilę wyciszenia.

DAGLEZJA – GALERIA

Zdjęcia: Katarzyna Głodek

Tekst: Katarzyna Gransztof

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po długiej przerwie spotkaliśmy się aby na nowo rozpocząć wspólną naukę i zabawę. Rok szkolny 2020/2021 zaczynamy w nowych, trudniejszych warunkach, jednak każdy z nas cieszy się, że możemy znowu być tu razem. Wszystkim wychowankom i pracownikom Ośrodka życzymy zdrowia, wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów i entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Głodek

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września 2020 roku, odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami w grupach. Na spotkanie z wychowawcą może przyjść z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun prawny. Prosimy przyjechać na wyznaczoną godzinę i udać się bezpośrednio do grupy.
Sprawy różne w kancelarii, u Pani Dyrektor należy załatwiać jeżeli jest to konieczne indywidualnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zaleca się kontakt telefoniczny.
Na terenie placówki należy poruszać się przestrzegając następujących zasad: po wejściu na teren Ośrodka należy zdezynfekować dłonie, zakryć nos i usta maseczką lub przyłbicą, zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.

Harmonogram spotkań:

Godzina 9.00 – 10.00 – grupa II i IV

Godzina 10.00 – 11.00 – grupa III i VI

Godzina 11.00 – 12.00 – grupa I i V

ANEKS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ANEKS NR 1/08/2020 Z DNIA 17.08.2020

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 1/2020 Z DNIA 10 SIERPNIA 2020

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

ORAZ INNYCH UCZNIÓW

W związku z podaniem błędnej długości tras dowozu/odwozu dzieci wprowadzam następujace zmiany:

Punkt 7. Szacunkowa (przewidywalna) liczba kilometrów dowóz/odwóz miesięcznie to: 1600 – 2000 km.

Punkt: 10. podpunkt 4. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć najpóźniej do dnia 25 sierpnia do godziny 13,00.

                                                                                              Beata Dudzik

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

ORAZ INNYCH UCZNIÓW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY:

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

08-500 Ryki

ul. Ogrodowa 6

NIP 5060077090

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę polegającą na przewożeniu

wychowanków z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach

oraz z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: OD 1 września 2020 r do 25 czerwca

2020  r.

4.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: —

5. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:

a/ przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie pojazdami dostosowanymi do przewozu dzieci

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

b/ pojazd powinien być przystosowany do jednorazowego transportu nie mniej niż 5 osób (czworo

dzieci i obowiązkowo jeden opiekun) oraz miejsce na wózek inwalidzki,

c/ usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych muszą być wykonane co

najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych

w specjalistyczny sprzęt (tj w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych lub windy

umożliwiającej wjazd wózka z osobą niepełnosprawną do samochodu oraz w pasy do mocowania

wózków),

d/ Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas

przewozu i pozostających w związku z przewozem,

e/ pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie: OC, AC, NNW,

f/ Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa

i higieny,

g/ w przypadku awarii pojazdu Wykonawca podstawia inny środek transportu zapewniający

bezpieczny przewóz dzieci.

6. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w

zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie

drogowym (Dz. U, z 2007r Nr 12 poz. 874 z póź. zm.);

b/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do realizacji

wykonania zamówienia.

7. SZACUNKOWA (PRZEWIDYWANA) LICZBA KILOMETRÓW DOWÓZ/ODWÓZ

MIESIĘCZNIE TO: 5500 km

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie realizacji zamówienia: zmniejszenie lub zwiększenie kilometrów lub ilości odwozów/przywozów.

8. PRZY WYBORZE OFERTY CENOWEJ ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

KRYTERIUM – CENA, FORMA PŁATNOŚCI – PRZELEW.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

a/ Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km,

b/ Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty

dojazdu do miejsca realizacji usługi, koszty postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia,

napraw pojazdów, itp.)

10. SKŁADANIE OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020 r do godziny 13,00

na adres:

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

08-500 RYKI

UL. OGRODOWA 6

11. Koperta powinna być opieczętowana, zawierać nazwę z adresem Wykonawcy oraz

Zamawiającego, a także napis:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 NA ŚWIADCZENIE USŁUG

TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM WYCHOWANKÓW OŚRODKA

REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH ORAZ INNYCH UCZNIÓW”

                                                                           Beata Dudzik – dyrektor ORW

OFERTA

Dotyczy konkursu ofert „NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH ORAZ INNYCH UCZNIÓW”

Oferuję wykonanie usługi:

Cena za 1km wynosi………………………….(słownie)……………………………………………………………

Forma płatności…………………………………………………………………………………………………………..

Termin płatności………………………………………………………………………………………………………….

EKO-KONKURS

Eko-zabawka – konkurs plastyczno-techniczny z okazji Dnia Ziemi. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych.

Oto nasi laureaci: Przemek, Michał, Natalka, Oliwka i Krzyś

Serdecznie gratulujemy! 👏👏👏

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

Dziś, jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. ASD należy do zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się utrzymującymi się, poważnymi trudnościami w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji i komunikacji społecznej oraz ograniczonymi, powtarzalnymi i nieelastycznymi wzorcami zachowań, i zainteresowań.

Na całym świecie na 250 urodzeń u dwojga dzieci diagnozuje się autyzm. Nie wiemy jakie są przyczyny powstawania autyzmu i nie ma na lekarstwa na to zaburzenie, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej.

ŚWIECIMY NA NIEBIESKO!!!

Informacja o nauczaniu zdalnym

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), w Ośrodku zostały czasowo zawieszone zajęcia do 14.04.2020.

Od 25.03. 2020 r. do 10.04.2020 realizujemy zdalne nauczanie dla naszych wychowanków oraz dzieci realizujących zajęcia WWR.

Na Facebooku została utworzona specjalna grupa OR-W- Ryki – Wspólne nauczanie, która jest przeznaczona dla wychowanków Ośrodka i ich rodziców. Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści są w stałym kontakcie z Państwem, przygotowują niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, które przekazują Państwu za pomocą m.in.: komunikatorów internetowych poczty elektronicznej, prowadzeniu zajęć online itp.

Jeżeli ktoś z Państwa ma problem z dostępem do Internetu lub komputera, bardzo proszę o kontakt z wychowawcą. W takim przypadku będziemy przygotowywać karty pracy i niezbędne pomoce dydaktyczne, które w umówionym czasie rodzic odbierze w placówce.

                                                                                                            Beata Dudzik