Oferta placówki

Dla kogo?

Ośrodek jest publiczną placówką oświatową przeznaczoną dla:

  • dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do Ośrodka mogą uczęszczać dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia.

Ośrodek oferuje:

  • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone w grupie od 2 do 4 osób.

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie realizują podstawy programowej. Zajęcia odbywają się w oparciu o Indywidualne Programy Rewalidacyjno-Wychowawcze opracowane na podstawie diagnoz i zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  • Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla  wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem, prowadzone w grupach od 2 do 8 osób  (dla wychowanków  z autyzmem grupa liczy maksymalnie 4 osoby).

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizowane są w oparciu o:

– podstawę programową wychowania przedszkolnego – etap przygotowania przedszkolnego,

– podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych – I i II etap edukacyjny,

– podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – etap przysposobienia dla pracy.

Dla każdego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

  • Zajęcia rewalidacyjne realizowane indywidualnie z zakresu:

– Integracji Sensorycznej,

– Terapii Ręki,

– Alternatywnych Metod Komunikacji,

– rehabilitacji.

  • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane przez nauczycieli specjalistów w formie:

– indywidualnych zajęć z psychologiem,

– indywidualnych zajęć logopedycznych.

  • Zajęcia świetlicowe organizowane dla wychowanków Ośrodka w celu zapewnienia im opieki przed i po zajęciach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych.

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz wniosku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o objęcie dziecka zajęciami WWRD.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz odpowiednie kwalifikacje. W skład zespołu WWRD wchodzi:

– psycholog,

– logopeda,

– pedagog,

– w zależności od potrzeb fizjoterapeuta lub terapeuta Integracji Sensorycznej.