Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne – jest to metoda którą w naszej placówce pracujemy od początku jej istnienia. System ćwiczeń został wypracowany w latach sześćdziesiątych i ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Główna idea metody to posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapia zaburzeń tego rozwoju.
Opracowany przez Weronikę Sherborne, system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie, każdego zdrowego dziecka i w każdej normalnej rodzinie. Genialność tej metody polega właśnie na jej prostocie i naturalności.Met. W. Sch. 3 Met. W.Sch. 1         Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, ponieważ dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze.

Met. W.Sch. 2

       Wczesne wspomaganie rozwoju dla rodziców jest szansą na zrozumienie potrzeb, wzmocnienie się w kompetencjach rodzicielskich i zaakceptowanie trudnej sytuacji jaką jest wychowanie dziecka niepełnosprawnego tak, aby rodzina mogła realizować różne cele życiowe. Dziecko we wczesnym okresie rozwoju posiada wyjątkowo dużą plastyczność układu nerwowego co w znaczący sposób wpływa na możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów. Objęcie dziecka i rodziny specjalistyczną pomocą pozwoli na zminimalizowanie zaburzeń rozwojowych dziecka tak, aby uzyskało ono potencjalnie możliwy dla niego rozwój ruchowy, intelektualny, społeczny i emocjonalny. Dla rodziców będzie poświadczeniem, że nie są sami w tej nie jednokrotnie trudnej sytuacji i mogą korzystać z dostępnej pomocy, tylko muszą o niej wiedzieć.  Wielospecjalistyczna i kompleksowa stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka powinna być ukierunkowana w zakresie sprawności ruchowej i manualnej , mowy i myślenia oraz zdolności poznawczych.
Formy pomocy i wsparcia obejmują:
 • rehabilitację ruchową
 • wszechstronną, intensywną i systematyczną stymulację rozwoju mowy pod kierunkiem logopedy,
 • oddziaływania psychopedagogiczne: zabawy ogólnorozwojowe, dostarczanie dziecku różnych bodźców (wzrokowych, słuchowych i dotykowych), budzenie zainteresowania zabawkami poprzez wskazywanie możliwości manipulowania nimi, wykorzystywanie elementów następujących metod: zabawy fundamentalne, Ruch Rozwijający V. Sherborne, metodę Porannego Kręgu, Programy Aktywności Ch. Knilla, muzykoterapię i biblioterapię

 

Alternatywne metody komunikacji

           AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza komunikację wspomagającą i alternatywną. Komunikacja wspomagająca  to działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. W naszej placówce wprowadzany jest system gestów Makaton, PCS oraz piktogramy. Celem głównym zajęć jest nauka nawiązywania kontaktu oraz dostarczenie uczniom nieposługującym się mową systemu komunikacji dzięki któremu mogliby porozumiewać się z otoczeniem. Na zajęciach wprowadzone i utrwalane są symbole PCS oraz gesty obrazujące czynności samoobsługowe wykonywane przez uczniów codziennie oraz oznaczające zajęcia podczas pobytu w placówce. Celem głównym zajęć jest:

 1. Rozbudzanie potrzeb komunikacyjnych.
 2. Utworzenie pomocy wizualnych pozwalających na lepsze „radzenie sobie” w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Rozwijanie i integrowanie rozwoju ucznia w zakresie sfery poznawczej, społecznej i motorycznej jako warunku pojawiania się zachowań komunikacyjnych.
 4. Nauczanie rozumienia znaczenia słów będących rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, zaimkami, przyimkami i liczebnikami.
 5. Wyrażanie potrzeb za pomocą symboli PCS, piktogramów lub gestów Makaton.
 6. Określanie swego samopoczucia za pomocą alternatywnych metod komunikacji.
 7. Formułowanie za pomocą symboli odpowiedzi na pytania osoby mówiącej.
 8. Uczestniczenie w rozmowie.

Nauka posługiwania się symbolami lub gestami w swojej zasadniczej treści opiera się na rejestrze upodobań dziecka. Nauczyciel na bieżąco tworzy plan pracy z dzieckiem, dostosowując go do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Plan obejmuje następujące formy pracy i tematykę:

 • „wypowiadanie się” – używanie symboli podczas rutynowych zajęć edukacyjnych, np. w porannym kręgu,
 • określanie czasu i pogody na przygotowanej do tego celu tablicy,
 • układanie i „odczytywanie” planu dnia, planu zajęć edukacyjnych,
 • „odczytywanie” planu czynności (np. na zajęciach praktycznych),
 • uczestniczenie w „opowiadaniu” książek, bajek, zdarzeń przy pomocy symboli, gestów Makaton

Wprowadzając symbole PCS, piktogramy zachowujemy pewną kolejność (chociaż ta kolejność  może ulec zmianie), a mianowicie:

 • wykorzystanie symboli PCS, piktogramów do wyrażanie „tak” i „nie”,
 • kształtowanie pojęcia ,ja” przy pomocy piktogramów, symboli PCS
 • budowanie słownika dziecka poprzez wprowadzanie symboli rzeczy z najbliższego otoczenia, symboli nazw osób, symboli określających cechy przedmiotów, zjawisk, symboli,
 • uczuć i stanów, symboli odpowiadających określeniom czynności,
 • wzbogacanie słownika o określanie czasu, przyimki, liczebniki,
 • budowanie wyrażeń i zdań,

Zapoznawanie dziecka ze słowami (symbolami, piktogramami, gestami) odbywa się poprzez wykonywanie następujących ćwiczeń:

 • dopasowywanie, czyli łączenie symbolu z wykonywaną czynnością, konkretem,
 • dopasowywanie, czyli łączenie symbolu z ilustracją,
 • łączenie dwóch takich samych symboli,
 • łączenie dwóch jednakowych symboli, ale o różnych rozmiarach (symbol duży i symbol mały),
 • wybieranie spośród dwóch lub większej ilości symboli konkretnego wymienionego przez nauczyciela symbolu,

Najwłaściwszym sprawdzianem rozumienia przez ucznia znaczenia symboli jest ich używanie w naturalnych sytuacjach codziennego życia w placówce, chociażby dla wyznaczania mu zadań do wykonania, czy też uzyskiwania od niego odpowiedzi na pytania.

Liczba symboli wprowadzana u dziecka zależna jest od jego umiejętności, potrzeb i wymagań. Do słownika włączane te symbole, które najlepiej odpowiadają potrzebom komunikacyjnym dziecka. Jest to proces ciągły, gdyż zmieniają się u dziecka potrzeby, zdolności i wymagania.

       DSC_1210        DSC_1234

 

Terapia ręki

            Zajęcia terapii ręki mają na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W trakcie zajęć wykonuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca. Wszystkie proponowane zabawy mają swoją kolejność i nie są wprowadzane w sposób przypadkowy. Rozwój małej motoryki zawiera się w rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do jego całościowego rozwoju. Oznacza to, że wszystkie działania proponowane w trakcie terapii są odpowiednio dobrane nie tylko do poziomu manualnego dziecka lecz także do poziomu jego funkcjonowania poznawczego.

Zajęcia odbywają się według następującego schematu:

 1. Powitanie.
 2. Stymulacja proprioceptywna.
 3. Seria ćwiczeń rozmachowych.
 4. Seria ćwiczeń manualnych.
 5. Seria ćwiczeń precyzyjnych.
 6. Relaks.
 7. Pożegnanie.

Dla każdego ucznia opracowany został indywidualny program terapii, który jest kompleksowym narzędziem zawierającym obserwację, planowanie celu i etapów jego realizacji.