ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września 2020 roku, odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami w grupach. Na spotkanie z wychowawcą może przyjść z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun prawny. Prosimy przyjechać na wyznaczoną godzinę i udać się bezpośrednio do grupy.
Sprawy różne w kancelarii, u Pani Dyrektor należy załatwiać jeżeli jest to konieczne indywidualnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zaleca się kontakt telefoniczny.
Na terenie placówki należy poruszać się przestrzegając następujących zasad: po wejściu na teren Ośrodka należy zdezynfekować dłonie, zakryć nos i usta maseczką lub przyłbicą, zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.

Harmonogram spotkań:

Godzina 9.00 – 10.00 – grupa II i IV

Godzina 10.00 – 11.00 – grupa III i VI

Godzina 11.00 – 12.00 – grupa I i V

ANEKS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ANEKS NR 1/08/2020 Z DNIA 17.08.2020

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 1/2020 Z DNIA 10 SIERPNIA 2020

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

ORAZ INNYCH UCZNIÓW

W związku z podaniem błędnej długości tras dowozu/odwozu dzieci wprowadzam następujace zmiany:

Punkt 7. Szacunkowa (przewidywalna) liczba kilometrów dowóz/odwóz miesięcznie to: 1600 – 2000 km.

Punkt: 10. podpunkt 4. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć najpóźniej do dnia 25 sierpnia do godziny 13,00.

                                                                                              Beata Dudzik

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

ORAZ INNYCH UCZNIÓW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY:

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

08-500 Ryki

ul. Ogrodowa 6

NIP 5060077090

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę polegającą na przewożeniu

wychowanków z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach

oraz z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: OD 1 września 2020 r do 25 czerwca

2020  r.

4.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: —

5. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:

a/ przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie pojazdami dostosowanymi do przewozu dzieci

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

b/ pojazd powinien być przystosowany do jednorazowego transportu nie mniej niż 5 osób (czworo

dzieci i obowiązkowo jeden opiekun) oraz miejsce na wózek inwalidzki,

c/ usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych muszą być wykonane co

najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych

w specjalistyczny sprzęt (tj w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych lub windy

umożliwiającej wjazd wózka z osobą niepełnosprawną do samochodu oraz w pasy do mocowania

wózków),

d/ Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas

przewozu i pozostających w związku z przewozem,

e/ pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie: OC, AC, NNW,

f/ Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa

i higieny,

g/ w przypadku awarii pojazdu Wykonawca podstawia inny środek transportu zapewniający

bezpieczny przewóz dzieci.

6. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w

zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie

drogowym (Dz. U, z 2007r Nr 12 poz. 874 z póź. zm.);

b/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do realizacji

wykonania zamówienia.

7. SZACUNKOWA (PRZEWIDYWANA) LICZBA KILOMETRÓW DOWÓZ/ODWÓZ

MIESIĘCZNIE TO: 5500 km

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie realizacji zamówienia: zmniejszenie lub zwiększenie kilometrów lub ilości odwozów/przywozów.

8. PRZY WYBORZE OFERTY CENOWEJ ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

KRYTERIUM – CENA, FORMA PŁATNOŚCI – PRZELEW.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

a/ Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km,

b/ Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty

dojazdu do miejsca realizacji usługi, koszty postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia,

napraw pojazdów, itp.)

10. SKŁADANIE OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020 r do godziny 13,00

na adres:

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

08-500 RYKI

UL. OGRODOWA 6

11. Koperta powinna być opieczętowana, zawierać nazwę z adresem Wykonawcy oraz

Zamawiającego, a także napis:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 NA ŚWIADCZENIE USŁUG

TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM WYCHOWANKÓW OŚRODKA

REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH ORAZ INNYCH UCZNIÓW”

                                                                           Beata Dudzik – dyrektor ORW

OFERTA

Dotyczy konkursu ofert „NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH ORAZ INNYCH UCZNIÓW”

Oferuję wykonanie usługi:

Cena za 1km wynosi………………………….(słownie)……………………………………………………………

Forma płatności…………………………………………………………………………………………………………..

Termin płatności………………………………………………………………………………………………………….