ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

DAJ ZIELONE ŚWIATŁO OSOBOM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

               6 października 2019 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Obchody mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat mózgowego porażenia dziecięcego (MPD).

              W Polsce jest około 25 tysięcy osób dotkniętych MPD, na całym świecie jest to ponad 17 milionów osób oraz blisko 350 milionów bezpośrednio lub pośrednio związanych z MPD. Mózgowe Porażenie Dziecięce to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu w okresie okołoporodowym. Najczęściej MPD jest wynikiem uszkodzenia lub zaburzenia rozwojowego mózgu we wczesnym stadium. Może powstać na skutek wielu czynników: patologii płodowych, uszkodzeń okołoporodowych lub poporodowych, co oznacza, że do urazu mózgu może dojść zarówno w łonie matki, w trakcie porodu, jak i w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia dziecka. Jednymi z najczęstszych przyczyn wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego są: niedotlenienie, złe ułożenie płodu oraz wcześniactwo.

               Istotą MPD są zaburzenia ruchowe jak nieprawidłowe napięcie mięśni: spastyczne – wzmożone napięcie mięśniowe lub hipotonia mięśniowa – wiotkość mięśni, niedowłady, ruchy mimowolne oraz zaburzenia psychomotoryczne oraz brak właściwych wzorców ruchu i odruchów neurologicznych. Występujące zaburzenia równowagi oraz problemy z właściwym odczuwaniem pozycji własnego ciała skutkują trudnościami z poruszaniem się. W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego mogą też współwystępować zaburzenia zachowania, upośledzenie narządów wzroku, słuchu i mowy, niepełnosprawność intelektualna, a także epilepsja. Niestety MPD jest nieuleczalne, a stan zdrowia pogarsza się wraz z wiekiem, konieczna jest stała opieka i rehabilitacja ruchowa.

               Bardzo często osoby z MPD potrzebują pomocy drugiej osoby, by radzić sobie z codziennymi czynnościami. Ważne są również inne aspekty ich życia. Rodzina, nauka, praca, zabawa, pasje i marzenia należą się wszystkim, bez względu na wiek, możliwości i stopień niepełnosprawności.

               W naszym Ośrodku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym biorą aktywny udział w życiu społecznym, zawierają przyjaźnie, uczą się, bawią, rozwijają swoje zdolności, korzystają z zajęć edukacyjno-terapeutycznych, w tym z zajęć specjalistycznych w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej, w zakresie rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego przygotowaliśmy małą akcję informacyjną w postaci zdjęć.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Głodek